Κανονισμός οργάνωσης λειτουργίας Σ.Ο.Ν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  (ΚΟΛ) της ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΕΩΝ

TΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 (Ν.Π.Ι.Δ. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

Το Φεβ του 2014 ιδρύθηκε Ορχήστρα Δωματίου Νέων από τον Δήμο Τρικκαίων και  τον Σύλλογο  Φίλοι της Μουσικής Τρικάλων (Σ-ΦΜΤ) με την επωνυμία   «ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΣΟΝ/ΦΜΤ». Η εν λόγω Ορχήστρα έχει ως έδρα της τα Γραφεία του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής στο Πνευματικό Κέντρο Κουτσομυλίων, 42 100 Τρίκαλα .

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
 • Η διάπλαση των μουσικών ικανοτήτων των μελών και η εν γένει πρόοδός τους στο όργανο με το οποίο συμμετέχουν στην Ορχήστρα
 • Η ανάπτυξη της συλλογικής μουσικής δράσης και του πνεύματος ομαδικής συνεργασίας
 • Η καλλιέργεια και διάδοση της ορχηστρικής μουσικής από την εποχή μπαρόκ έως τη σύγχρονη
 • Η προετοιμασία των μελών για επαγγελματική σταδιοδρομία σε ορχηστρικά σύνολα
 • Η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος
 • Η χορήγηση κατά το δυνατόν μουσικών υποτροφιών σε αριστούχους – διακεκριμένα μέλη της ΣΟΝ-ΦΜΤ

Μέλη της ορχήστρας μπορεί να είναι μαθητές του Μουσικού Σχολείου, σπουδαστές στα Ωδεία της πόλης, μαθητές μη εγγεγραμμένοι στο Μ.Σ. ή τα ωδεία της πόλης, νεαροί μουσικοί που κάνουν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα …όπως και όποιος άλλος ενδιαφέρεται και κριθεί από τον μαέστρο της ορχήστρας ότι μπορεί να  συμμετάσχει…

Για την επίτευξη του σκοπού, η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ των ΦΜΤ, θα συνεργάζεται με αδελφά σωματεία /συλλόγους και ιδιαίτερα με πρόσωπα και οργανισμούς που θέλουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια , θα δραστηριοποιείται με την πραγματοποίηση δοκιμών και συναυλιών τόσο στην έδρα του Συλλόγου , όσο και σε άλλους χώρους της πόλης των Τρικάλων αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Θα μετέχει σε φεστιβάλ επιπέδου ελληνικά και διεθνή, σε εκδηλώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων, ηχογραφήσεις, καλλιτεχνικές αποστολές, θα συνεργάζεται στενά με τα Ωδεία της πόλης και το Μουσικό Σχολείο, με άλλα ορχηστρικά σύνολα και θα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα των Φίλων της Μουσικής

Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

1)  Για τη διοίκηση της Ορχήστρας ο Δήμος και Σύλλογος έχουν συστήσει «Διοικούσα Επιτροπή» η οποία αποτελείται από επτά μέλη, μεταξύ των οποίων,  ο εκάστοτε Δήμαρχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, δύο μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ΦΜΤ, ο εκάστοτε Μουσικός Διευθυντής και  ο Διοικητικός Διευθυντής (Δ.Δ.) της Ορχήστρας ο οποίος είναι μέλος του Σ-ΦΜΤ Το αξίωμα του Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.  H θητεία των μελών της Δ.Ε. ορίζεται σε δύο έτη Εφόσον κάποιο τακτικό μέλος της Δ.Ε. παραιτηθεί ή κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τότε αυτό αντικαθίσταται με μέριμνα των δύο ιδρυτικών μελών τα οποία οφείλουν να ορίσουν δύο πρόσωπα από την αρχή της θητείας (ένα από κάθε μέρος ) ως αναπληρωματικό

2) Πρόεδρος της Δ.Ε. ορίζεται ο εκάστοτε Μουσικός Διευθυντής. Η Σύγκλιση της Δ.Ε. γίνεται με μέριμνα του Δ.Δ. σε συνεννόηση με τον  Μουσικό Διευθυντή. Χρέη γραμματέως της Δ.Ε. εκτελεί ο Δ.Δ.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της Δ.Ε. , σε περίπτωση ισοψηφίας λόγω απουσίας ενός εκ των μελών της Δ.Ε. , η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή

Την εποπτεία  της Ορχήστρας έχει το Ν.Π.Ι.Δ. «Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής Τρικάλων», την οικονομική στήριξη και τις εν γένει υποδομές ο Δήμος Τρικκαίων και οι φορείς που αυτός καθορίζει, τη δε διοίκησή της, η «Διοικούσα Επιτροπή Ορχήστρας»

3) Την ευθύνη συντονισμού και οργάνωσης της Ορχήστρας καθώς και εκπαίδευσης των μελών έχει ο εκάστοτε Διευθυντής της Ορχήστρας, με τους επιλεγμένους από αυτόν συνεργάτες. Ο Διευθυντής της Ορχήστρας είναι συγχρόνως και Μαέστρος και Δάσκαλος και τα μέλη της του οφείλουν κάθε σεβασμό καθώς και  υπακοή στις υποδείξεις και οδηγίες του κατά την διάρκεια των δοκιμών.

4) Για τις ανάγκες της Ορχήστρας και την ομαλή πορεία του έργου της κρίνεται χρήσιμη η δημιουργία Επιτροπής Γονέων και Κηδεμόνων με προκαθορισμένες αρμοδιότητες.

5)  Ο Διευθυντής της Ορχήστρας κατά την κρίση του οφείλει να λαμβάνει υπόψη του συμβουλευτικές εισηγήσεις της «επιτροπής σοφών (Ε.Σ.) της ορχήστρας» που θα αποτελείται από τους Διευθυντές των Ωδείων της πόλης, τον μουσικό εκπρόσωπο του Μουσικού Σχολείου .καθώς και περιστασιακά από όποιον ζητηθεί από την ΔΕ της ορχήστρας. Ανάλογα με τις εξελίξεις η Δ.Ε. μπορεί να τροποποιεί την σύνθεση της Ε.Σ.

6)   ‘Άμισθοι Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΣΟΝ σε εθελοντική βάση είναι ο μαέστρος Βλαδίμηρος Συμεωνίδης και ο εξάρχων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Δημήτρης Σέμσης

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

Τα Μέλη της Ορχήστρας πρέπει να μελετήσουν με προσοχή και να γνωρίζουν τις παρακάτω υποχρεώσεις τους:

 1. Συμμετοχή

α) Στην Ορχήστρα γίνεται δεκτό ένα μέλος ύστερα από ακρόαση, και παραμένει σε αυτήν όσο διάστημα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού. Γίνεται μέλος της Ορχήστρας όταν ο ίδιος ή, σε περίπτωση των ανηλίκων μαθητών (κάτω των 18 ετών), ο Γονέας ή Κηδεμόνας του, αποδεχθεί τον Κανονισμό και το μέλος παραμείνει στην Ορχήστρα για μία δοκιμαστική περίοδο 8-10 εβδομάδων. Η παράταση της δοκιμαστικής περιόδου μπορεί να αποφασισθεί μόνον από τον Διευθυντή της Ορχήστρας.

Για τα  μέλη, που με αίτησή τους εγγράφονται στην  ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ, η παρακολούθηση και συμμετοχή στις δοκιμές και στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική. Οι δοκιμές διενεργούνται Κυριακές ή Σάββατα

Το πρόγραμμα των δοκιμών, της εν γένει εκπαίδευσης και η καλλιτεχνική δραστηριότητα της Ορχήστρας εν γένει καθορίζεται από τον Διευθυντή και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την εφαρμογή του. Η τυχόν αλλαγή του προγράμματος είναι αποκλειστική ευθύνη του Διευθυντή της Ορχήστρας.

β) Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μελών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας γενικά, οι απουσίες θα πρέπει να αποφεύγονται. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι απουσίες επηρεάζουν την απόδοση και τον συντονισμό της ορχήστρας. Εάν το μέλος καθυστερήσει να προσέλθει στην καθορισμένη ώρα δοκιμής ή απουσιάσει καθ’ όλη τη διάρκειά της, οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον υπεύθυνο και στην περίπτωση που είναι ανήλικος, οφείλει στην επόμενη δοκιμή να προσκομίσει και σημείωμα από τον Γονέα-Κηδεμόνα του. Αν το μέλος απουσιάσει πάνω από τρεις συνεχόμενες δοκιμές για λόγους ασθενείας, οφείλει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση.

Εάν κάποιο μέλος απουσιάσει από μία δοκιμή, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση της μελέτης και της προπαρασκευής της μουσικής παρτιτούρας για την επόμενη δοκιμή.

Για σειρά τριών συνεχόμενων ή εννέα κατά διαστήματα αδικαιολόγητων απουσιών του μέλους, ο Διευθυντής και η Διοικούσα Επιτροπή της Ορχήστρας δύνανται να αποφασίσουν για τη διαγραφή του.

Για την παρακολούθηση των απουσιών, τηρείται παρουσιολόγιο.

γ) Τα ωράρια της Ορχήστρας καθορίζονται από τη Διεύθυνσή της στην έναρξη κάθε περιόδου, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των μελών κατά τις εξεταστικές περιόδους της α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

Τα Μέλη της Ορχήστρας οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο των δοκιμών 15 λεπτά προτού ξεκινήσει η δοκιμή.

Οι δοκιμές θα είναι διάρκειας περίπου τρεισήμισι ωρών με δύο διαλείμματα συνολικής διάρκειας τριάντα λεπτών (20′ και 10′) που θα καθορίζονται από τον Διευθυντή της Ορχήστρας ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση τμηματικών δοκιμών με οικογένειες οργάνων αλλά και με μέρος του συνόλου των μουσικών.

Η έναρξη και λήξη των δοκιμών στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι διαφορετική για τα μέλη της ορχήστρας, όμως ο συνολικός χρόνος δοκιμής δεν θα υπερβαίνει τις τρεισήμισι ώρες  για κανένα μέλος της Ορχήστρας πλην του Διευθυντή της.

Κατά την προσέλευσή τους, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από τους Γονείς-Κηδεμόνες τους

 1. Συμπεριφορά

α) Βασικό καθήκον κάθε μέλους είναι να μελετά και να ετοιμάζεται κάθε φορά για την επόμενη δοκιμή της Ορχήστρας, μελετώντας τα μέρη των έργων στα οποία συμμετέχει.

Τα μέλη οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του Διευθυντή, ο οποίος είναι και Δάσκαλός τους, καθώς και των τυχόν βοηθών του, και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για ομοιογενή ερμηνεία. Ο έλεγχος της προόδου του μέλους γίνεται από τον Διευθυντή της Ορχήστρας, ο οποίος και αποφασίζει αν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή του σε δημόσια εμφάνιση της Ορχήστρας. Στο τέλος κάθε μουσικής περιόδου (αυτή ισχύει με την σχολική), η πρόοδος των μελών καταγράφεται σε επιστολή κρίσεως, που αφορά τη συνέχιση της φοίτησής του στην Ορχήστρα.

Τα μέλη οφείλουν να διακρίνονται για την ευγένειά τους και τις φιλικές μεταξύ τους σχέσεις και να τηρούν την καθαριότητα και την τάξη στους που ασκούνται

β) Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται για τη μη πρόκληση βλάβης στα έπιπλα, τα σκεύη, τα όργανα και τις εγκαταστάσεις του-των χώρων δοκιμών..

γ) Οι θέσεις των μελών στα αναλόγια και τις διάφορες οικογένειες οργάνων (Πρώτα, Δεύτερα Βιολιά κλπ) καθορίζονται από τον Διευθυντή της Ορχήστρας και είναι δυνατόν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες καλύτερης λειτουργίας της Ορχήστρας και καλύτερης απόδοσης συγκεκριμένων έργων.

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Για την ομαλή και άρτια λειτουργία της ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΕΩΝ, είναι απαραίτητο να συνεργάζονται αρμονικά, σοβαρά και υπεύθυνα: Ο Σύλλογος των Φίλων της Μουσικής, η Διοικούσα Επιτροπή της Ορχήστρας, ο Διευθυντής της Ορχήστρας με τους βοηθούς του, οι Γονείς-Κηδεμόνες και τα Μέλη της Ορχήστρας

Προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας είναι:

1) Η Γνώση του Κανονισμού: Η μελέτη του παρόντος Κανονισμού από τους ίδια τα μέλη και από τους Γονείς-Κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών, καθώς και η ανάπτυξη-εξήγηση στα παιδιά τους των διατάξεών του και η ανάλυση της σκοπιμότητας της πιστής εφαρμογής τους, βοηθάει αποφασιστικά το έργο της Ορχήστρας.

2) Επικοινωνία: Οι γονείς προσέρχονται στους χώρους δοκιμών στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες και στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Για την προεγγραφή ή την εγγραφή του μέλους.
 • Μία φορά κάθε τέσσερις μήνες ή όποτε ζητηθεί από τον Διευθυντή ή τον ΣΦΜ, για να πληροφορούνται για την πρόοδο των παιδιών τους και τη γενικότερη ενημέρωσή τους στα προβλήματα και τις προοπτικές της Ορχήστρας.
 • Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, μία ή δύο φορές το χρόνο.
 • Στις πολιτιστικές ή διαγωνιστικές εκδηλώσεις της Ορχήστρας.

3) Συμμετοχή: Η επίσκεψη και παραμονή των γονέων στις αίθουσες δοκιμών την ώρα του μαθήματος – δοκιμής δεν επιτρέπεται εκτός και αν εγκριθεί ή ζητηθεί από τον Διευθυντή της Ορχήστρας.

Οι γονείς φροντίζουν για την έγκαιρη και κανονική προσέλευση των παιδιών στους χώρους δοκιμών – παραστάσεων και συνοδεύουν τα παιδιά τους, εφ’ όσον αυτά είναι μικρότερα των 13 ετών.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, και εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο θα ήταν χρήσιμο  να υπάρχουν στην αίθουσα αναμονής δύο εξουσιοδοτημένοι Γονείς (Εκπρόσωποι της Επιτροπής Γονέων και Κηδεμόνων)  ή και μέλη του Σ-ΦΜΤ για να βοηθούν το έργο των διδασκόντων (κατά τα διαλείμματα).

4) Μετακινήσεις: Οι μετακινήσεις ή και η παραμονή εκτός Τρικάλων της Ορχήστρας γίνονται  με δαπάνες του Δήμου ή του ΣΦΜ ή και το πλέον πιθανόν του φορέα που προσκαλεί την Ορχήστρα. Στην περίπτωση αυτής της ομαδικής μετακίνησης των μελών της Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις, πρέπει να υπάρξει γραπτή δήλωση συγκατάθεσης του Γονέα–Κηδεμόνα στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η ευθύνη συνοδείας για τη μετακίνηση των Μουσικών ανατίθεται εκ περιτροπής σε δύο ή περισσότερα Μέλη του Σ-ΦΜΤ ΄ή και κατά προτίμηση Γονείς-Κηδεμόνες, που καθορίζονται από την Επιτροπή Γονέων και Κηδεμόνων. Οπωσδήποτε η Διεύθυνση της Ορχήστρας, η οποία στην αρχή κάθε μουσικής περιόδου εξουσιοδοτείται προς τούτο ομόφωνα από τους Γονείς-Κηδεμόνες, είναι υπεύθυνη για τη συνοδεία των Μουσικών κατά τη μετακίνησή τους.

Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • Η παραμονή των νεαρών μελών στην ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ καλύπτεται δωρεάν, με δαπάνες του Δήμου ή κατ’ εξαίρεση από τον Σ-ΦΜΤ εφόσον υπάρχει δυνατότητα προς τούτο. Υλικές αμοιβές στους μαθητές – Μέλη της Ορχήστρας δεν προβλέπονται.
 • Στην Ορχήστρα λαμβάνουν αποζημίωση μετακινήσεως, ανάλογα με τις αποφάσεις του Δήμου και του Δ.Σ. του Σ-ΦΜΤ. μόνον οι έχοντες την ευθύνη της οργανώσεως και εκπαιδεύσεως των μελών και των καλλιτεχνικών εμφανίσεων της Ορχήστρας.
 • Είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της Διεύθυνσης της Ορχήστρας η τελική επιλογή κάθε φορά των μελών – μουσικών, που μετέχουν στις διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ανάλογα με τις επιδόσεις τους.
 • Το ένδυμα συναυλιών καθορίζεται από τη Διεύθυνση της Ορχήστρας και είναι υποχρεωτικό για όλους τους συμμετέχοντες
 • Τα μέλη οφείλουν να παραδίδουν στους γονείς τους τις έγγραφες εγκυκλίους και τα σημειώματα της Ορχήστρας και να διαβιβάζουν τις προφορικές παραγγελίες ή ανακοινώσεις της Διεύθυνσης. Στην αντίθετη περίπτωση, ο Διευθυντής και η Δ.Ε.δεν έχουν την ευθύνη για τυχόν παράλειψη ενημέρωσης των Γονέων-Κηδεμόνων από τους μαθητές.

Η ενημέρωση των μελών θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Ως εκ τούτου οφείλουν όλοι να παρακολουθούν καθημερινά τα εισερχόμενα μηνύματα και να επιβεβαιώνουν τη λήψη τους.

 • Η εγγραφή των μελών της Ορχήστρας γίνεται μετά από ειδικές ακροάσεις ενώπιον Επιτροπής, που επιλέγει με τρόπο διαφανή και αξιοκρατικό τα μέλη. Η Επιτροπή συγκροτείται με μέριμνα και έγκριση της Δ.Ε. μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ορχήστρας

Η εγγραφή και η φοίτηση των μελών στην Ορχήστρα  , προϋποθέτει αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού εκ μέρους των ενηλίκων μελών και εκ μέρους των Γονέων-Κηδεμόνων των ανηλίκων μελών

Τρίκαλα, 06 Απριλίου 2014