Χορηγίες προς ΣΟΝ

Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στην ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται να γίνουν χορηγοί – υποστηρικτές – δωρητές – φίλοι της  ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΕΩΝ (ΣΟΝ)

Σκοπός &  Στόχοι της ΣΟΝ είναι:

(α) Η διάπλαση των μουσικών ικανοτήτων των μελών και η εν γένει πρόοδός τους στο όργανο με το οποίο συμμετέχουν στην Ορχήστρα

(β) Η ανάπτυξη της συλλογικής μουσικής δράσης και του πνεύματος ομαδικής συνεργασίας

(γ) Η καλλιέργεια και διάδοση της ορχηστικής μουσικής από την εποχή μπαρόκ έως τη σύγχρονη

(δ) Η προετοιμασία των μελών για επαγγελματική σταδιοδρομία σε ορχηστικά σύνολα

(ε) Η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος

(στ) Η χορήγηση κατά το δυνατόν μουσικών υποτροφιών σε αριστούχους – διακεκριμένα μέλη της ΣΟΝ-ΣΦΜΤ

(απόσπασμα από τον Κανονισμό Οργάνωσης & Λειτουργίας (ΚΟΛ) της ΣΟΝ)

Για να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω στόχοι η Δ.Ε. της ΣΟΝ σε συνεργασία με το Δ.Σ. του ΣΦΜΤ και τον Δήμο,  δίδει προτεραιότητα στην εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για (α) την λειτουργία και τον εξοπλισμό της  ΣΟΝΤ (β) την οικονομική υποστήριξη των σπουδών νεαρών ταλαντούχων μουσικών που στερούνται των αναγκαίων οικονομικών πόρων (γ) εξεύρεση – εντοπισμό και απόκτηση χώρου για την εγκατάσταση σε αυτόν μιας μουσικής σκηνής 150 -170 περίπου ατόμων, της μουσικής βιβλιοθήκης και του εντευκτηρίου.  Για όλα αυτά φυσικά οι διαθέσιμοι πόροι του Συλλόγου δεν επαρκούν και ως εκ τούτου αναζητούνται  μέσω ευγενικών χορηγών – υποστηρικτών – δωρητών – φίλων της  ΣΟΝ

Κατηγορίες Χορηγιών προς ΣΟΝ

Κατηγορία ‘Α’ = Χορηγίες για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΣΟΝ ήτοι αμοιβή του μαέστρου – δασκάλου & τυχόν βοηθών αυτού, αγορά παρτιτούρων,  κόστος εκτυπώσεων, κόστος μετακινήσεων, γενικά έξοδα

Κατηγορίες Χορηγών

Αποκλειστικός Χορηγός > € 18.250,00/έτος

  • Μερικός Χορηγός ανά έτος
  1. κόστος μαέστρου > € 11.250,00
  2. κόστος αγοράς παρτιτούρων μουσικής βιβλιοθήκης > € 3.000,00
  3. κόστος εκτυπώσεων > € 1.000,00
  4. κόστος μετακινήσεων > € 3.000,00

Κατηγορία ‘Β = Χορηγίες για κάλυψη εξόδων προμήθειας μουσικών οργάνων και υποστηρικτικού  εξοπλισμού ΣΟΝ

  1. Υποστηρικτικός Εξοπλισμός (αναλόγια, έπιπλα, οθόνη, προτζέκτορας, σύνολο TV-VIDEO)  > € 5.000,0
  2. Μουσικά Όργανα > € 3.000,00/έτος μέχρι εξαντλήσεως των αναγκών

Κατηγορίες Χορηγών

Αποκλειστικός Χορηγός > € 8.000,00

Μερικός Χορηγός  ως  κατωτέρω παραγρ. 1 & 2

  1. κόστος υποστηρικτικού εξοπλισμού ΣΟΝ > € 5.000,00 (εκτίμηση)
  2. κόστος μουσικών οργάνων > € 3.000,00 (ανά έτος και μέχρι συμπληρώσεως οργάνων)(εκτίμηση)

Υποστηρικτής ΣΟΝ : οποιοδήποτε ποσό σε μετρητά > των € 500,00 για ενίσχυση του Π/Υ της ΣΟΝ

Δωρητής ΣΟΝ : π.χ. παρτιτούρες, , γραφική ύλη, υπηρεσίες, εκτυπώσεις, μουσικά όργανα, υποστηρικτικός εξοπλισμός ή ποσό σε μετρητά > των € 100,00

Φίλος ΣΟΝ : οποιοδήποτε ποσό > των 20,00€

Επικοινωνία – Πληροφορίες : Ιωάννης Κ.Γεωργιάδης 693 2240 980 mail icgeorgiadis1947@gmail.com