Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», με έδρα την πόλη των Τρικάλων.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», με έδρα την πόλη των Τρικάλων.

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι η Πολύπλευρη Εκτίμηση της Μουσικής, ιδιαίτερα της Κλασσικής και η Προώθηση της Μουσικής Παιδείας στην ευρύτερη περιοχή του Νομού αλλά και της Περιφέρειας.

Οι στόχοι του Συλλόγου  ώστε να επιτευχθεί ο Σκοπός είναι οι ακόλουθοι :

 1. Η εξεύρεση κατάλληλου χώρου για στέγαση του
 2. Η Ίδρυση Μουσικής Βιβλιοθήκης
 3. Η ίδρυση Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής
 4. Η ίδρυση Μουσείου Μουσικής
 5. Η χορήγηση υποτροφιών σε νέους σπουδαστές και καλλιτέχνες
 6. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων
 7. Η διοργάνωση καλλιτεχνικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
 8. Η υποστήριξη και προβολή της διεθνούς και ελληνικής μουσικής δημιουργίας
 9. Η σύνταξη ή η υποβοήθηση στη σύνταξη μελετών και εκδόσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, με στόχο την συμβολή στην πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων των Τρικάλων και ευρύτερα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στη μουσική, η παραγωγή Μουσικών Έργων
 10. Η επιμόρφωση και η τεχνική υποστήριξη των μελών και των φίλων του Συλλόγου
 11. Η προώθηση Σύγχρονων Μουσικών Έργων με έμφαση στην Ελληνική παραγωγή, η συγγραφή μουσικών θεωρητικών κειμένων ή βιβλίων και η προώθησή τους.
 12. Η έρευνα νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων, και η σύμπραξη – συνεργασία με μουσικά σύνολα, πολιτιστικούς φορείς, μουσικούς οργανισμούς κλπ.

Άρθρο 3ο

Μέσα για επίτευξη του σκοπού

Η πραγματοποίηση του σκοπού του Συλλόγου θα επιτευχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως :

 1. Η διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, εκθέσεων ή άλλων συναφών εκδηλώσεων.
 2. Η δημιουργία δικτύων ή η συμμετοχή σε ήδη υφιστάμενα δίκτυα, εθνικά ή διεθνή, ιδιαίτερα των Βαλκανίων και της Μεσογείου, για τη διοργάνωση κοινών μουσικών εκδηλώσεων και ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών, γνώσεων και εμπειριών που θα συμβάλλουν στην γνωριμία των πολιτισμών και των καλλιτεχνικών δρώμενων της περιοχής και τη σύσφιξη των σχέσεων των λαών των χωρών αυτών.
 3. Η εκπόνηση, προετοιμασία, υποβολή, υποστήριξη, εκτέλεση και διαχείριση προτάσεων, σχεδίων και σχετικών με τη μουσική προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να τύχουν ιδιωτικών, εθνικών ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
 4. Η έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού που θα εξυπηρετεί τους σκοπούς, την προβολή του έργου και την εν γένει λειτουργία του Συλλόγου.
 5. Η συλλογή και επεξεργασία της μουσικής Ιστορίας –Παράδοσης των Τρικάλων και της Θεσσαλίας και η διάδοση αυτής.
 6. Η προώθηση και στήριξη νέων καλλιτεχνών με την εξεύρεση χορηγιών ή υποτροφιών που θα συμβάλλουν στην καλλιτεχνική τους επιμόρφωση.
 7. Η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων ή όποιας άλλης μορφής εκδηλώσεων για την επιμόρφωση στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα μουσικής.
 8. Η δημιουργία μουσικών συνόλων.
 9. Η έκδοση βιβλίων, συγγραμμάτων και μουσικών συλλογών.
 10. Η έκδοση  μουσικού περιοδικού.
ΜΕΛΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Άρθρο 4ο

Τα μέλη διακρίνονται σε ενεργά και επίτιμα.

α. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμβάλλει στην πραγματοποίηση του σκοπού και των στόχων του Συλλόγου.

β. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρονται :  1) η  διεύθυνση της κατοικίας του ενδιαφερομένου, 2) Η ημερομηνία γέννησης 3)  η αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Τα προς ένταξη νέα μέλη πρέπει να έχουν την συγκατάθεση-σύσταση δύο μελών του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει κατά πλειοψηφία ή να απορρίψει την αίτηση του ενδιαφερομένου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παρασχεθεί και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την 20η μέρα από την υποβολή της αίτησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου ως μέλους του Συλλόγου

γ. Τα μέλη του Συλλόγου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.

δ. Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετική εργασία στο Σύλλογο, γίνονται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επίτιμα μέλη. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5ο

Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ίσα και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Έτσι έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής στη Γενική Συνέλευση. Επίσης έχουν το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης -κατόπιν έγγραφης αίτησης- για όλη την πορεία του Συλλόγου καθώς και της ενημέρωσης από τα τηρούμενα βιβλία των πρακτικών και οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου. Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει έγγραφες και προφορικές προτάσεις προς το Δ.Σ.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Άρθρο 6ο

Τα εγγραφόμενα στα Μητρώα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή είκοσι (20 €) ευρώ . Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από απόφαση του Δ.Σ μπορεί εκτάκτως , και για λόγους υλοποίησης του προγράμματος του συλλόγου  να ζητηθεί από τα μέλη να συμβάλουν με έκτακτη εισφορά η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την ετήσια. Η οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες καθώς και το δικαίωμα εκλογής.

 

Άρθρο 7ο

 Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται πιστά με το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται κατά το νόμο, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, στις διασκέψεις, στις ψηφοφορίες και εκλογές και να εκπληρώνουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

ΑΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 8ο

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να διαγράφει με απόφασή του, κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και το σκοπό αυτού ή δε συμμορφώνεται προς τον εσωτερικό κανονισμό ή συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του Σωματείου ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και το κύρος του Συλλόγου μετά από έγγραφη απολογία του μέλους, κατόπιν κλήσεως αυτού από τον Πρόεδρο. Το ελεγχόμενο μέλος καλείται εγγράφως από τον πρόεδρο για να εκθέσει τις απόψεις του. Στη συνέχεια εντός δεκαπέντε (15) ημερών το Δ.Σ υποχρεούται να εκδώσει απόφαση διαγραφής ή όχι του μέλους. Στην περίπτωση που το μέλος μετά την έγγραφη πρόσκληση δεν προσέλθει για να υπερασπίσει τον εαυτό του, το Δ.Σ μπορεί να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για τη διαγραφή του. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται εγγράφως στο ενδιαφερόμενο μέλος με ευθύνη του Δ.Σ και υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης από το μέλος με έγγραφό του. Το διαγραμμένο μέλος έχει επίσης δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου για επανόρθωσή του σύμφωνα με το άρθρο 88 ΑΚ. Το διαγραμμένο μέλος επανεγγράφεται με την άρση των λόγων που επέβαλαν την διαγραφή του. Το Δ.Σ μπορεί να επιβάλλει επίσης σε μέλος κατά περίπτωση, εκτός από την ποινή της αποβολής, και την ποινή της επιπλήξεως.

 

Άρθρο 9ο

Η αποχώρηση των μελών επιτρέπεται ελεύθερα κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των ενδιαφερομένων και προηγούμενης εκπληρώσεως των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς το Σύλλογο. Εξακολουθεί όμως και μετά την αποχώρησή του, το μέλος, να είναι υπόχρεο απέναντι στο Σωματείο για όσο χρόνο ήταν μέλος αυτού.

ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 10ο

Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί πόροι είναι : οι συνδρομές των μελών.

Έκτακτοι πόροι είναι :

Α. προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα,

Β. εισπράξεις από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων (λαχειοφόρες αγορές κ.τ.λ),

Γ. κάθε έσοδο προερχόμενο από τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου, που τυχόν θα δημιουργηθεί,

Δ. ενισχύσεις του κράτους ή άλλων νομικών προσώπων και έσοδα από εκδηλώσεις που νόμιμα περιέρχονται στο ταμείο του Συλλόγου.

 

Άρθρο 11ο

 Ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία τα οποία πριν την χρήση τους θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου : α) Μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά εισδοχής το ονοματεπώνυμο του μέλους, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους καθώς και η ταμειακή του ενημέρωση β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων – Εξόδων , ε) Περιουσιακών στοιχείων.

Προαιρετικά τηρείται ημερολόγιο δράσεων και εκδηλώσεων του Συλλόγου, συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.

ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 12ο

Ο Σύλλογος αποτελείται από τα εξής όργανα: α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) τη Γενική Συνέλευση και γ) την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 13ο

Για να εκλεγεί κάποιος στα διοικητικά όργανα του Συλλόγου υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει όμως τα μέλη του Δ.Σ να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος από την εγγραφή τους στο Σύλλογο. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου.

 

Άρθρο 14ο

 Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται από το Δ.Σ για οποιαδήποτε μέρα και ώρα της εβδομάδας και διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με το νόμο. Η εφορευτική επιτροπή μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας καταρτίζει πίνακα των επτά (7) πρώτων μελών του Δ.Σ και των τριών αναπληρωματικών μελών αυτού. Κατ’ αυτό τον τρόπο καταρτίζει και πίνακα τριών μελών κατά σειρά επιτυχίας για την Εξελεγκτική Επιτροπή, της οποίας η θητεία είναι η ίδια με αυτή του Δ.Σ, η οποία εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. Επίσης εκλέγεται και άλλο ένα αναπληρωματικό μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ

Άρθρο 15ο

 Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τα μέλη του, τα οποία είναι Έλληνες  πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχουν επαγγελματική μουσική ιδιότητα (ιδιοκτήτες ωδείων, ιδιώτες καθηγητές μουσικοί). Το Δ.Σ εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε γενική συνέλευση το πρώτο τρίμηνο του έτους για διετή θητεία, και καταρτίζεται σε σώμα, με την παρουσία όλων των μελών που έχουν εκλεγεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή τους, κατόπιν πρόσκλησής τους και υπό την προεδρία του πρώτου σε ψήφους μέλους, για την εκλογή με μυστική ψηφοφορία, του Προέδρου, των τριών Αντιπροέδρου (Διοικητικού, Οικονομικού, Επιχειρήσεων), ενός μέλους υπεύθυνου για τις δημόσιες σχέσεις και δύο απλών μελών. Μετά τη συγκρότηση, το Δ.Σ συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο Δ.Σ και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου. Κατόπιν, υπογράφεται πρακτικό παραλαβής και λήγει οριστικά η θητεία του παλαιού Δ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ

Άρθρο 16ο

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του εγγράφως, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Στην αίτησή τους πρέπει να αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ εντός δύο (2) ημερών. Οι τακτικές συνεδριάσεις γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου, στις οποίες προσκλήσεις αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιούνται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα. Μόνο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η συνεδρίαση του Δ.Σ μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη. Θέματα ημερησίας διατάξεως για την επόμενη συνεδρίαση μπορούν να προτείνουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αν το ζητήσουν πέντε (5) μέλη τουλάχιστον, μπορούν να συζητηθούν θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως. Οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από το Δ.Σ. πρέπει να προηγηθεί προφορική συζήτηση σε μία συνεδρίαση μεταξύ των μελών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει ανταλλαγή απόψεων των μελών. Χωρίς τέτοια συζήτηση επιτρέπεται λήψη απόφασης, όταν όλα τα μέλη του Δ.Σ. δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη το αργότερο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται διπλή.

 

Άρθρο 17ο

Το Δ.Σ ασκεί τη διοίκηση του Συλλόγου και ειδικότερα:

Ενεργεί όλες εκείνες τις πράξεις που αφορούν στην  επιδίωξη  εκτέλεσης – υλοποίησης του σκοπού και των στόχων του Συλλόγου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επιμελείται της εξεύρεσης πόρων, μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των όρων του παρόντος καταστατικού, των περί Σωματείων διατάξεων, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Μεριμνά για  τη συνετή και επωφελή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

Προπαρασκευάζει τις Γενικές Συνελεύσεις και τα εισακτέα σ’ αυτές θέματα, εισηγείται γι’ αυτά και διαβιβάζει τις κάθε είδους αιτήσεις, που υποβάλλονται σ’ αυτό, και τα λοιπά έγγραφα. Παρέχει στον Πανελλήνιο Εκπολιτιστικό φορέα στον οποίο δύναται να ανήκει, καθώς και σε άλλους εκπολιτιστικούς συλλόγους κάθε πληροφορία που του ζητούν, αλληλογραφεί μαζί τους κοινοποιώντας έγγραφα στον Πανελλήνιο Εκπολιτιστικό φορέα. Συνεργάζεται με άλλους συλλόγους της περιοχής για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Συντάσσει κατ’ έτος  το Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό – προϋπολογισμό και τους υποβάλλει, μαζί με την σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Χωρίς την προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ δε γίνεται καμία δαπάνη, δεν καταρτίζεται καμία σύμβαση, ούτε αναλαμβάνεται οποιαδήποτε δέσμευση. Με πρωτοβουλία του Δ.Σ ή μετά από αίτηση των μελών του Συλλόγου δημιουργούνται ολιγομελείς βοηθητικές επιτροπές για την καλύτερη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών. Το Δ.Σ καθορίζει τα συγκεκριμένα καθήκοντα της κάθε βοηθητικής επιτροπής. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 

Άρθρο 18ο

Σε περίπτωση παραιτήσεως ή θανάτου μέλους του Δ.Σ αυτό αντικαθίσταται από τους αναπληρωματικούς κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Αν όμως δεν υπάρχουν, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό, με επιλαχόντες ανάλογους με τον αριθμό των εκλεγέντων. Αν παραιτηθούν τρία (3) μέλη από το Δ.Σ, μέχρι την ημέρα της ανάδειξης του, οι υπό παραίτηση διατηρούν την ιδιότητά τους. Κάθε μέλος του Δ.Σ, αν απουσιάζει χωρίς ιδιαίτερο λόγο για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, χάνει την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. μετά από απόφαση του Δ.Σ και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 19ο

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί νόμιμα το Σωματείο στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις αυτού και ενώπιον κάθε δικαστικής και εν γένει δημόσιας αρχής, εκτός αν το Δ.Σ ή η Γ.Σ αποφασίσουν διαφορετικά, συγκαλεί και διευθύνει πάντα τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθορίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και προσυπογράφει με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα και οποιεσδήποτε άλλες δοσοληψίες του Σωματείου. Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα κατά την ετήσια Γ.Σ και σε κάθε έκτακτη συνέλευση του Σωματείου καθώς και ελέγχει την υλοποίηση των εργασιών που έχουν αναλάβει τα άλλα μέρη του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ βοηθά τον Πρόεδρο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τον οποίο και αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του αν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΑΝΤΙ-Δ)

Άρθρο 20ο

Ο Αντιπροέδρος Διοικητικού : α) Προΐσταται και διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, β) τηρεί τα Μητρώα του Αρχείου, τη σφραγίδα, τα έγγραφα και επιμελείται αυτών, γ) συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, δ) φροντίζει να συγκεντρώσει στοιχεία για τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη, ε) διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και τα χρηματικά εντάλματα και τις οποιεσδήποτε δοσοληψίες, στ) παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των εργασιών του Σωματείου και βοηθά τον Πρόεδρο και τους λοιπούς συμβούλους στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ζ) προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του Δ.Σ. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει προσωρινά ο σύμβουλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΑΝΤΙ-Ο)

Άρθρο 21ο

 Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού: φροντίζει για τις εισπράξεις των συνδρομών και άλλων πόρων του Σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις, τις δε πληρωμές με εντάλματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται από τον Πρόεδρο, υπογράφει τις εξοφλήσεις, τηρεί τακτικά τα βιβλία της διαχείρισής του και υποβάλλει στο Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά στο τρίμηνο λεπτομερή έκθεση της χρηματικής κατάστασης του Ταμείου, ως υπεύθυνος για κάθε απώλεια. Συντάσσει τον ισολογισμό και απολογισμό του επομένου οικονομικού έτους και τους προτείνει για επικύρωση στο Δ.Σ. Ο Ταμίας κρατά στα χέρια του για τις ανάγκες του Σωματείου ποσό μέχρι (200 €) ευρώ και όσα επιπλέον χρήματα έχει τα καταθέτει στην Τράπεζα σε λογαριασμό στο όνομα του Σωματείου. Τα χρήματα αυτά ολικά ή εν μέρει αναλαμβάνονται απ’ αυτόν, κατόπιν ειδικής εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος ελέγχεται από την εξελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Σωματείου. Τον Ταμία, αν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ, το οποίο και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΤΙ-ΕΠΙ)

Άρθρο 22ο

Ο ΑΝΤΙ-ΕΠΙ είναι υπεύθυνος για των σχεδιασμό, προγραμματισμό και εκτέλεση όλων των δράσεων που είναι απαραίτητες  για την υλοποίηση των στόχων του συλλόγου. Εισηγείται στις συνελεύσεις και το Δ.Σ το επιχειρησιακό πρόγραμμα του συλλόγου στο οποίο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις, εκδηλώσεις και υποδομές. Είναι υπεύθυνος για τις συνεργασίες με άλλους φορείς και μαζί με τον ΑΝΤΙ-Ο και τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων μεριμνά για την εξασφάλιση χορηγιών  που απαιτούνται για κάλυψη των  οικονομικών αναγκών του προγράμματος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΟΥΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Άρθρο 23ο

 Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων επιμελείται την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών του Σωματείου με τον Πανελλήνιο Εκπολιτιστικό φορέα, στον οποίο δύναται να ανήκει ο Σύλλογος, και τους άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώνει και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις του Σωματείου (συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις). Τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει προσωρινά ο Σύμβουλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 24ο

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Συλλόγου και εκλεγμένη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την ίδια ημέρα κατά την οποία διενεργείται και η εκλογή του Δ.Σ. Την ημέρα αυτή εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό μέλος της. Η θητεία αυτής είναι η ίδια με αυτή του Δ.Σ και συγκροτείται σε σώμα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών κατόπιν πρόσκλησης του πλειοψηφίσαντα από τα μέλη της, εκλέγοντας τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ και του ΑΝΤΙ-Ο και κυρίως επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά την επίτευξη του περιεχόμενου του Ταμείου οποτεδήποτε Συντάσσει την έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση αυτή της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατατίθεται σε αντίγραφο πέντε (5) ημέρες, πριν την ετήσια Γενική Συνέλευση, στο Συμβούλιο και διαβάζεται στη συνεδρίαση από ένα μέλος της. Τέλος, τηρεί βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρίζονται όλες οι εκθέσεις καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται : α) Τακτικά ύστερα από απόφασή της κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο και β) έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη και με απόφασή της, όταν καλείται από το Δ.Σ ή όταν καλείται από δύο (2) μέλη του. Δεν αποκλείεται για θέματα γενικού ενδιαφέροντος να γίνεται κοινή συνεδρίαση Εξελεγκτικής Επιτροπής και Δ.Σ κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. Η τυχόν αντικατάσταση μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται κατά σειρά από τους επιλαχόντες.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 25ο

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο, αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο Σύλλογο, εκτός από τα θέματα που σύμφωνα με το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 2. Δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γ.Σ, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου έχουν τα μέλη του Συλλόγου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο. Έκτακτα η Γενική Συνέλευση συνέρχεται όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ ή αν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με αίτησή τους προς το Δ.Σ. Στην αίτηση θα αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ όχι νωρίτερα από δέκα (10) ημέρες και αργότερα από δεκαπέντε (15) από την ημέρα που κατατέθηκε η αίτηση. Αν την σύγκληση την Γ.Σ ζητήσει το 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ όχι νωρίτερα από τρεις (3) ημέρες και όχι αργότερα από πέντε (5). Το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε τρεις ημέρες την Γ.Σ σε περίπτωση που το ζητήσουν τα 3/4 των μελών. Αν το Δ.Σ δε συγκαλέσει Γ.Σ, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή της, ενεργούν σύμφωνα με το νόμο.
 4. Στην ετήσια τακτική Γ.Σ του Νοεμβρίου γίνεται κριτική, έλεγχος, συζήτηση και εγκρίνεται ή όχι : α) ο απολογισμός της δραστηριότητας του Δ.Σ, β) η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην περίπτωση Γ.Σ. στην λήξη διετίας, γ) ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επομένου, δ) κάθε θέμα που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης του Δ.Σ προς τα μέλη ή που έχει προταθεί εκτός αυτής με τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο 5, ε) εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή.
 5. Στην τακτική Γ.Σ και στις έκτακτες, τις οποίες συγκαλεί με πρωτοβουλία του το Δ.Σ, η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται απ’ αυτό. Περιλαμβάνονται όμως σ’ αυτή και θέματα που προτείνονται γραπτά στο Δ.Σ τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ από δεκαπέντε (15) ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται ύστερα από πρόταση στη Γ.Σ δεκαπέντε (15) παρευρισκομένων μελών και έγκριση από την πλειοψηφία αυτών. Τέλος, ψηφίσματα μπορούν να κατατίθενται γραπτά στην αρχή της συνέλευσης στο Προεδρείο από οποιοδήποτε μέλος. Η συζήτηση τους πριν από την ημερήσια διάταξη απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας των παρόντων.
 6. Στην έκτακτη Γ.Σ, τη σύγκληση της οποίας ζητούν τα μέλη, δε συζητείται άλλο θέμα, εκτός από εκείνα που αποτελούν το αντικείμενο σύγκλησής της και περιέχονται στην πρόσκληση ή αναγράφονται υποχρεωτικά στην αίτηση σύγκλησης.
 7. Τις τακτικές και τις έκτακτες Γ.Σ και αυτές ακόμη που προτείνονται από τα μέλη, συγκαλεί το Δ.Σ με προσκλήσεις οι οποίες αποστέλλονται στα μέλη με τη μέριμνα του ΑΝΤ-Δ. Στην πρόσκληση αναφέρεται οπωσδήποτε συγκεκριμένα ο τόπος, ο χρόνος, η ημερήσια διάταξη, αν είναι πρώτη, δεύτερη κτλ Γ.Σ και ο απαιτούμενος αριθμός μελών για τη συμπλήρωση της απαρτίας. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ΑΝΤ-Δ . Στην άρνηση του ενός από τους δύο να υπογράψει την πρόσκληση, αρκεί μόνο η υπογραφή του άλλου.
 8. Η συμμετοχή των μελών στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες είναι αυτοπρόσωπη, επιτρέπεται δε η εκπροσώπηση μέλους από άλλο μόνο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και την ημέρα της Γ.Σ. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις Γ.Σ απαιτείται, εφόσον δεν προβλέπεται ειδική απαρτία, να είναι παρόντα στη Γ.Σ μέλη που αντιστοιχούν στο 1/3 του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, συγκαλείται νέα, δεύτερη Γ.Σ, με τα ίδια θέματα, μετά από πέντε (5) το λιγότερο έως δέκα (10) το ανώτερο όριο ημέρες, από την πρώτη σύγκληση, οπότε θεωρείται σε απαρτία αν παραβρέθηκαν σ’ αυτή το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, είναι δυνατό να συγκληθούν και άλλες επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες, μέχρι να επιτευχθεί απαρτία με την παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων. Κάθε ψηφοφορία που αφορά σε εκλογές οποιουδήποτε συλλογικού, εποπτικού, ελεγκτικού οργάνου ή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, εκλογή εφορευτικής επιτροπής, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση ή αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση καταστατικού, συγχώνευση του Συλλόγου, προσχώρηση ή αποχώρηση από ανώτερα όργανα, διαγραφή μέλους είναι έγκυρη αν λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Για κάθε άλλο θέμα η ψηφοφορία στη Γ.Σ γίνεται με ανάταση των χεριών ή ονομαστική κλήση και ποτέ δια βοής.
 9. Η Γ.Σ : α) Λαμβάνει αποφάσεις για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, β) ελέγχει τις πράξεις της διοίκησης, τις εγκρίνει, καταλογίζει και καταμερίζει ευθύνες, συνολικές ή μερικές ή απαλλάσσει απ’ αυτές, γ) αποφαίνεται για τον προϋπολογισμό και ισολογισμό κάθε έτους, δ) αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο δεν ανατίθεται σε άλλον με το παρόν καταστατικό, ε) λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα, το οποίο με το παρόν δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο και στ) λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Συλλόγου και δεν αντίκειται στους νόμους του Κράτους.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 26ο

Στην αρχή κάθε Γ.Σ, μόλις διαπιστωθεί απαρτία. (απαρτία νοείται όταν παρευρίσκονται τα ¾ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, εκλέγεται με ανάταση των χεριών Τριμελές Προεδρείο που θα διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ δεν αποκλείονται από την εκλογή για Προεδρείο της Γ.Σ.  Ο αιρετός Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνελεύσεως, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών, δίδει και αφαιρεί το λόγο –βάση καταλόγου- σ’ αυτούς που κατά σειρά το ζήτησαν, επιμελείται την τάξη και την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων, απαγορεύει κάθε εκτός θέματος συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει με τον ΑΝΤ-Δ τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, οπότε τότε μόνο αποκτούν κύρος. Ο ΑΝΤΙ-Δ τηρεί τα πρακτικά και βοηθάει τον Πρόεδρο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά τη σύγκληση της Γ.Σ στην οποία θα εκλεγούν τα όργανα του Συλλόγου  εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τα μέλη που δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, η οποία με τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως, εφορεύει για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, καταμετρά και ελέγχει την εγκυρότητα των ψήφων και μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων, υπογράφει το πρακτικό εκλογής. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν μόνο δια παμψηφίας.

 

Άρθρο 27ο

 Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων αρχίζουν με την ανάγνωση των πρακτικών της προηγούμενης Συνέλευσης. Στις τακτικές Συνελεύσεις υποβάλλονται από το Δ.Σ α) λογοδοσία για τα πεπραγμένα, τη δράση και δραστηριότητα του Δ.Σ και του Συλλόγου εν γένει, β) απολογισμός των εσόδων του έτους που έληξε, γ) προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του έτους που αρχίζει, δ) ανάγνωση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ε) ανάπτυξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στ) διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Δ.Σ και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση παύσεως ή παραιτήσεως στη Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ καθορίζεται στην ίδια Συνέλευση ημέρα σύγκλησης ειδικής Συνέλευσης για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η οποία πρέπει να συγκληθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες το αργότερο. Εκλέγεται δε και ειδική τριμελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Συλλόγου, η οποία δεν επιλαμβάνεται για θέματα επείγουσας φύσης. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τις αρχαιρεσίες για έγκριση ισολογισμού και προϋπολογισμού λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 28ο

Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής γίνεται με απλή αναλογική. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δε μπορούν να είναι υποψήφιοι ούτε για το Δ.Σ . Πριν τις αρχαιρεσίες η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά, χωρίς να υπάρχει αριθμητικός περιορισμός

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 29ο

Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ, η οποία συγκαλείται αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό και απαιτεί την παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών και την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ εάν : α) τα μέλη του μειώθηκαν σε λιγότερα από είκοσι (20), β) λόγω της μείωσης των μελών ή άλλων αιτιών γίνεται αδύνατη η επίτευξη του σκοπού του, γ) κριθεί από τη Γ.Σ επιβαλλόμενη η διάλυση του Συλλόγου. Για να ληφθεί απόφαση για τη διάλυση στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η παρουσία των 3/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η παμψηφία των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, εκλέγεται από την ίδια Γενική Συνέλευση πενταμελής επιτροπή για εκκαθάριση της περιουσίας του Συλλόγου και τα τυχόν περιουσιακά του στοιχεία παραδίδονται προς φύλαξη στο Δήμο Τρικκαίων και επιστρέφονται στο Σύλλογο όταν επανιδρυθεί.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 30ο

 Ο Σύλλογος έχει ορθογώνια σφραγίδα στην οποία αναφέρεται η επωνυμία του «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», με έμβλημα δύο νότες του πενταγράμμου.

Άρθρο 31ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, την ισχύουσα νομοθεσία για τα Σωματεία των άρθρων 78 επ. Α.Κ και τους άλλους σχετικούς νόμους.

Άρθρο 32ο

 Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 32 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε, αφού εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση σήμερα, την 28 Απριλίου 2011, υπογράφεται από τα μέλη, και θα τεθεί σε ισχύ, αφού εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και εγγραφεί το Σωματείο στο τηρούμενο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Τρικάλων.

Τρίκαλα, 28 Απριλίου 2011